Beleidsplan en donaties – Nadere toelichting

Functie
De stichting heeft de afgelopen jaren succesvol fondsen geworven voor projecten en instellingen die onder haar doelstelling vallen (zie hierna). Zij beoogt haar donateurs zo mogelijk te betrekken bij de gesteunde doelen.
Daarnaast initieert en ontwikkelt de stichting steeds vaker eigen projecten die haar doelstelling dichterbij brengen.

Doel
Het doel van dit beleidsplan is invulling te geven aan de in de statuten omschreven bijdrage aan het debat over en de oplossingen voor de problematiek rond het milieu, de wetenschapsbeoefening en de beleidsbepaling. Deze problematiek spitst zich op dit moment toe op de klimaat- en energiediscussie. Maar hij heeft ook Europese dimensies.

Beleid
De Stichting bepaalt zelf welke interne of externe doelen zij wil steunen. Voor de eigen projecten (interne doelen), zie “eigen initiatief” hierna. Voor het steunen van externe goede doelen toetst de stichting of deze voldoen aan haar eigen missie, zoals die statutair is vastgelegd (zie hoofdstuk “De Stichting”)
De Stichting ziet er op toe dat bij de totstandkoming van de projecten die zij steunt de hiervoor beschreven route wordt gevolgd.

Werving van gelden
Donateurs kunnen aangeven welke van deze doelen van de stichting (intern of extern) zij willen steunen.
Donateurs kunnen daarnaast eventueel aangeven welke overige projecten zij willen steunen. De stichting toetst dan zelf of dit project in overeenstemming is met haar missie en de aanpak zoals omschreven onder ‘doelen’. Zo ja dan neemt zij het project op in haar beleidsplan en maakt zij aan de betreffende donateur bekend dat zij dit doel wil steunen.

Projecten die ertoe leiden dat de donateur of zijn familie hier enig geldelijk voordeel of verdienste uit krijgt, worden niet gehonoreerd.

De stichting biedt haar donateurs desgewenst anonimiteit. In alle gevallen ziet de stichting er zo goed mogelijk op toe dat de gelden besteed worden aan de doelen die bij de werving aan de donateurs zijn gecommuniceerd en passen binnen haar eigen beleid.

Uitvoering van het beleid
De uitvoering omvat het stimuleren van kritische journalistiek, onderzoeksjournalistiek, (wetenschappelijk) onderzoek, maatschappelijk debat en betere beleidsvorming; op het gebied van milieu, klimaat, energie, economie en overheidsbeleid in het algemeen, en alles wat verder aan de doelstelling kan bijdragen.

Het betreft zowel donaties aan activiteiten of rechtspersonen die passen binnen de doelstelling van de stichting, als door de stichting zelf geïnitieerde activiteiten zoals bijeenkomsten, symposia, onderzoeken, publicaties, documentaires en debatten.

In het lopende jaar 2021  beoogt de stichting in ieder geval de volgende doelen te steunen:

Donaties voor eigen initiatieven
De afgelopen jaren zijn voldoende donaties binnengekomen om een aantal ambitieuze eigen projecten mee te kunnen financieren.

Dit jaar zullen een aantal lopende onderzoeken resulteren in rapporten, met name over de effecten van de euro voor de koopkracht van de Nederlanders; de hoogte van de Nederlandse verplichtingen als gevolg van deelname aan de EU en de eurozone; de werkelijke kosten van het klimaatbeleid; en de maatregelen om de Corona crisis te beheersen.
In alle gevallen wordt beoogd het format van ons rapport over de kosten van het energieakkoord uit 2019 aan te houden, dus het gebruik maken van onafhankelijke deskundigen, en een combinatie van een spreadsheet met de berekeningen en volledige bronvermelding, met een begeleidend rapport om de data te duiden.

De brede thorium MSR beweging is in 2013 in Nederland geïnitieerd door onze stichting, en sindsdien onaflatend gesteund, zoals te zien is in het activiteitenoverzicht op deze site. Dit heeft mede geleid tot de oprichting van de stichting Thorium MSR. Onlangs is uit deze beweging een nieuw initiatief ontstaan, de stichting E-Lise, die concreet de bouw van kerncentrales in Nederland wil gaan promoten, en recent is ook een kennisconsortium naar buiten getreden dat een Nederlandse (thorium) gesmoltenzoutreactor wil ontwikkelen, bestaande uit TU Delft, NRG en Differ, samen met de Nederlandse MSR startup Thorizon. Uiteraard zal de stichting waar ze kan deze ontwikkelingen blijven ondersteunen met zowel eigen initiatieven, als met ondersteuning van externe projecten.

Een groot nieuw project met een gecompliceerde website inclusief toegankelijke database is on hold tot er voldoende mankracht is om hier een succes van te maken. De verwachting is dat hier in de tweede helft van het jaar mee verder gegaan kan worden. Dit zal tot aanzienlijke uitgaven leiden, die betaald kunnen worden uit de reeds geworven donaties en het toegenomen eigen vermogen van de stichting. Voor een vervolg in 2022 zal wel nieuwe funding verkregen moeten worden.

Donaties voor externe initiatieven
Ook in 2021 zullen weer initiatieven gesteund worden op het gebied van kritische journalistiek, objectieve voorlichting, het bevorderen van goede wetenschapsbeoefening en een betere beleidsvorming. Mogelijk zal de sterk toenemende aandacht voor kernenergie in Den Haag hierbij een belangrijke rol krijgen.
Het bestuur zoekt hierbij naar verbreding: naast blogs en boeken van journalisten zullen andere doelen gesteund worden die de bewustwording bevorderen, zoals websites, forums, films en maatschappelijke organisaties.

De stichting staat in principe ook positief tegenover de Ecomodernismebeweging in haar vernieuwende opstelling in het natuur- en milieudebat, en deze kan in daartoe geëigende gevallen gesteund worden.