Financiële verslagging 2010-2022 en een toelichting op de jaarcijfers

Toelichting op de jaarcijfers

2022
Dit jaar zijn er geen grote dure activiteiten geweest, en is er maar een beperkt bedrag uitgegeven aan de andere doelen.
Ook werden dit jaar geen grote eenmalige bijdragen van andere stichtingen ontvangen. De lasten en de baten bleven daardoor laag.

Steeds belangrijker onderdeel van de stichting wordt het beheer van websites die belangrijk zijn voor het kritische geluid in het maatschappelijk debat.
Dit begint een belangrijke uitgavepost te worden. Tot nu toe werd dit onder beheerskosten geboekt, maar vanaf dit jaar zullen deze kosten als aparte activiteit worden geboekt. De stichting heeft inmiddels een zestal websites in beheer, en is in overleg over overname van een zevende site.

Samenhangend hiermee waren er stijgende uitgaven aan illustraties via aangekochte stockfoto’s.

Wederom is door gebrek aan mankracht het grote eigen project, waarvoor al financiering was verkregen, doorgeschoven naar het volgende jaar 2022.

Het eindresultaat betekende dat bijna €3000 kon worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Zie het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen 2022 

2021
Ook dit jaar was Corona een rem op de activiteiten en de inkomsten. Ook werden dit jaar geen grote eenmalige bijdragen van andere stichtingen ontvangen. De baten waren daardoor aanmerkelijk lager dan vorig jaar.

Dit heeft met name geleid tot minder stimulerende uitgaven aan journalistieke doelen.

Veel tijd en geld is dit jaar besteed aan twee onderzoeken. Het ene (grote representatieve enquete over het gewenste beleid voor Rutte IV) is gepubliceerd in een rapport, het tweede (de kosten voor Nederland van de deelname aan de EU en de euro) wordt in 2023 gepubliceerd in combinatie met een derde rapport over het effect van de euro op de koopkracht, dat in 2022 wordt afgerond. Hierdoor is deze post sterk gegroeid.

Sterk dalende inkomsten, dalende uitgaven aan journalistiek, en stijgende uitgaven aan onderzoek hebben geleid tot een negatief resultaat van ca €8000. Dit gaat echter voor een belangrijk deel ten laste van de bestemmingsreserve. Het resterende bedrag van €604 is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Wederom is door gebrek aan mankracht het grote eigen project, waarvoor al financiering was verkregen, doorgeschoven naar het volgende jaar 2021.

2020
Mede door Corona was het een jaar met relatief weinig activiteiten en ook een terugloop van inkomsten.
De voornaamste activiteiten bestonden uit bijdragen aan bijeenkomsten over kernenergie. De stichting heeft daarbij de kosten van de video-opnames van de workshops voor het symposium voor Proviciale Staten en de hosting van de video-opnames op de MW&B site op zich genomen.
De kritische discussie verplaatste zich dit jaar grotendeels van fysieke naar virtuele bijeenkomsten en websites. Dit jaar is dan ook een groot deel van de donaties gegaan naar journalisten, websites en maatschappelijke organisaties.
Door een bijdrage van de stichting is een documentaire over de Atomausstieg van Duitsland mogelijk gemaakt, met rondreis langs Duitse kolen- en kerncentrales, die in 2021 uit zal komen.
Het resterende deel van de inkomende, niet geöormerkte donaties is toegevoegd aan het vermogen, waardoor we voor 2021 aanmerkelijk ruimere armslag hebben dan gewoonlijk.
Wederom is door gebrek aan mankracht het grote eigen project, waarvoor al financiering was verkregen, doorgeschoven naar het volgende jaar 2021.

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen 2020

2019
Dit jaar kenmerkte zich door een sterke consolidatie van de kritische berichtgeving, en een toename van de donaties om die te ondersteunen.
Aan MW&B gerelateerde kritische sites zijn professioneler aangepakt en hebben recordaantallen bezoekers gehad; het nieuw opgerichte klimaatsceptische platform Clintel heeft uitstekende funding en kreeg bijna ogenblikkelijk na de oprichting wereldwijde bekendheid door zijn World Climate Declaration (“There is no climate emergency”); en Cafe Weltschmerz heeft zich organisatorisch versterkt, de activiteiten uitgebreid, en heeft zich een sterke positie verworven in de onafhankelijke berichtgeving. Dit was ook te zien bij de (overigens niet aan de stichting gerelateerde) initiatieven Follow the Money en The Post Online.
Deze intensivering van de activiteiten heeft tot de aanzienlijke toename van donaties en uitgaven geleid die we in de jaarcijfers terugzien.
Daarnaast heeft de stichting in 2019 het rapport “De kosten van het energieakkoord” en de bijbehorende spreadsheet uitgebracht. Dit is de enige berekening van de kosten van het energiebeleid tot nu toe, maar werd niet bepaald met open armen ontvangen door de minister. De laatste loodjes voor het afronden van het rapport en het uitbrengen ervan (grafisch werk, printkosten) waren de grootste uitgaven dit jaar voor eigen projecten van de stichting. De grote drukbezochte bijeenkomst waarbij het eerste rapport werd aangeboden aan Frits Bolkestein, heeft plaatsgevonden in het KIVI gebouw in Den Haag, in samenwerking met de afdeling Techniek, Maatschappij en Economie van KIVI, waardoor hier voor de stichting geen kosten aan verbonden waren.
De beheerskosten zijn hoog uitgevallen vanwege de oprichting van een internationale netwerk-organisatie en het laten bouwen van een uitgebreide website met forumfaciliteit daarvoor. Er waren daarnaast hoge onverwachte en hopelijk eenmalige uitgaven ten behoeve van de beveiliging van de websites.
Door gebrek aan mankracht is een groot eigen project, waarvoor al financiering was verkregen, doorgeschoven naar 2020. Dat verklaart de sterke toename van de verplichtingen.

2018
De voornaamste en ook duurste activiteit was dit jaar het succesvolle symposium in Nieuwspoort over de naderende Transferunie in de EU, met o.a. Prof. Markus Kerber en Derk Jan Eppink. Dit was de voornaamste reden voor het dalen van het eigen vermogen.
Ook succesvol was de premiere van de nieuwe film van Marijn Poels: Paradogma. Maar daarop is zelfs winst gemaakt, die aan Marijn Poels is overgedragen.
Verder zijn vooral bedragen uitgekeerd voor kritische journalistiek, en in dit kader aan het onafhankelijke journalistieke platform Cafe Weltschmerz.
Tot slot is de Stichting Thorium MSR ondersteund voor deelname aan het grote vierdaagse thorium congres in Brussel.

2017
In 2017 werden als vanouds veel journalistieke activiteiten gesteund.
Wederom werd een filmproject ondersteund, deze keer van linkse activist Marijn Poels (“The uncertainty has settled”). Deze laatste film ontving inmiddels de prijs voor “Beste Documentaire” op filmfestivals in Berlijn en Los Angeles.
Daarnaast werden vooral andere organisaties ondersteund die zich bezig houden met activiteiten die onder de doelstellingen vallen.
De daling van de post “donaties” wekt onterecht de indruk dat minder activiteiten hebben plaatsgevonden: 2017 was juist een zeer actief jaar. Alleen zijn de bijeenkomsten op gebied van thorium MSR grotendeels betaald door de verschillende hosts, waaronder Studium Generale Delft en The Buccaneer.
Saldo, vermogen en verplichtingen zijn in 2017 ongeveer gelijk gebleven.
Wel is er flink geïnvesteerd in ICT, onder andere door het opzetten van een geheel nieuwe site, met alle gewenste mogelijkheden, zoals interactieve blogs en het hosten van specifieke sub-sites. Hiervan zijn er al twee gebouwd die in 2018 online komen. Dit verklaart de (eenmalige) toename van de beheerskosten.
Dergelijke bedragen zijn nog uit de algemene reserve te financieren, en worden de komende jaren niet meer verwacht. Er worden daarom geen specifieke reserveringen gemaakt voor ICT uitgaven.

2016
Dit jaar vertoont een gespreid beeld in de bestedingen. Nieuw was het steunen van een filmproject over duurzame energie van Jeroen Hoogendoorn (“Tegenwind”). Verder is een substantiële bijdrage geleverd aan de LENR beweging, en zijn wederom vele kritische journalistieke projecten gesteund, zoals o.a. Café Weltschmerz.
Door aspecifieke donaties is een prettige vermogensreserve ontstaan, die een buffer biedt voor beheerskosten en voor fluctuaties in de mogelijkheid om doelen te steunen en activiteiten op te starten.
Er wordt niet actief geworven om deze reserve te vergroten, en vooralsnog wordt evenmin getracht het vermogen te verkleinen: gezien de jaar-exploitatie is een eigen vermogen van deze omvang als reserve zeker nog acceptabel.

2015
Dit jaar stond in het teken van het grote thorium MSR symposium dat we samen met TUDelft en KIVI Kerntechnologie georganiseerd en gefinancierd hebben. Daarnaast is het biodiversiteitsproject afgerond en is met name journalistiek energie- en klimaatonderzoek gesteund.
Er is dit jaar een record aan uitkeringen gedaan, vooral als overloop van verplichtingen uit het voorgaande jaar. Door eveneens een record in donaties is er voor het eerst enig vermogen ontstaan.
Er wordt naar gestreefd dit vermogen verder op te hogen tot ca €10.000, bij wijze van reservering voor mogelijke beheerskosten,maar hiertoe zal niet gericht geworven worden.

2014
Dit jaar zijn de inkomsten uit donaties meer dan verdubbeld. Ten behoeve van het interne project “Biodiversiteitscrisis” is een deel van de toegekende gelden uitgekeerd, het restant schuift door naar 2015. Ook is een groot deel van de donaties bestemd voor projecten die in de loop van 2015 worden uitgevoerd.

Verder heeft de stichting een aantal donaties gedaan aan activiteiten die onder haar doelstellingen vielen, waardoor het eigen vermogen afgenomen is van € 765 tot ca € 101.

Het banksaldo van € 26.914 is dan ook bijna geheel bestemd voor aangegane uitkeringsverplichtingen.

2012 – 2013
In 2012 is de stichting aangewend als rechtspersoon onder een ander project op het gebied van wetenschapscommunicatie waarvoor financiering gezocht werd. Vanuit dit project is een donatie van €1000 gedaan om de stichting voldoende solvabel te maken.

Ook deze financiering is echter niet doorgegaan.

In 2013 is de nadruk van subsidies en externe financiering verlegd naar fondsenwerving in projectvorm.

De projecten worden daarbij gedaan door de beoogde ontvangers, waarbij de stichting als onafhankelijke en betrouwbare beheerder van de donaties fungeert.

Er is in 2013 geen donatie tbv de stichting zelf ontvangen. Daardoor werden de kosten niet gecompenseerd en is een kleine daling in het vermogen opgetreden. De kosten bestonden uit de bankkosten.

De grootste actie heeft in december plaatsgevonden.

Hiervan zijn nog niet alle donaties overgemaakt, en de besteding van de binnengekomen gelden aan andere zaken dan de kosten van de actie zal in dit geval plaatsvinden in overleg met een Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de donateurs. De afwikkeling hiervan zal in de loop van 2014 plaatsvinden.

2010 – 2011
De stichting is in 2010 opgericht als rechtspersoon onder een subsidieaanvraag t.b.v. kritische journalistiek. Deze aanvraag is niet toegekend. De exploitatie bestaat uit algemene kosten en enkele kleine donaties.