Over Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Voortgekomen uit een rechtspersoon, bedoeld voor het deelnemen aan een subsidieprogramma van de overheid ter bevordering van het klimaatdebat, heeft de stichting zich ontwikkeld tot een algemene bevorderaar van kritische journalistiek, onafhankelijke wetenschapsbeoefening, een goed publiek debat, en transparante en goed onderbouwde beleidsvorming bij de overheid.

Nog steeds ligt de nadruk op natuur, klimaat en energie, maar ook aan de ontwikkelingen richting een centraal geleide Europese staat wordt inmiddels aandacht besteed. Uiteindelijk blijken een goed milieu en een zinvol energiebeleid niet los gezien te kunnen worden van de grote politieke bewegingen in de wereld.

Verslag uitgevoerde activiteiten

2013
In 2013 heeft de stichting vier fondsenwervende acties begeleid. Daarbij is een totaalbedrag van € 14.462 aan donaties ontvangen.

2014
In 2014 heeft de stichting vijf fondsenwervende acties begeleid. Daarbij is een totaalbedrag van € 32.826 aan donaties ontvangen.
Ook is ten behoeve van het rapport “Biodiversiteitscrisis: Massa-uitsterven of massa-hysterie?” gewerkt aan het ontwikkelen van een professionele structuur, vormgeving en identiteit van de rapporten en andere uitingen van de stichting.

2015
In 2015 is, naast de gebruikelijke ondersteuning van fondsenwerving ten aanzien van externe doelen, met o.a. TU Delft en KIVI een internationaal thorium MSR symposium georganiseerd. Die was een groot succes en heeft gewerkt als een opstap naar veel opvolgende thorium activiteiten met deelnemende binnen- en buitenlandse experts van de stichting.
Ook zijn de twee biodiversiteitsrapporten (Nederlands en wereldwijd) die in opdracht van de stichting zijn opgesteld uitgekomen.

In totaal zijn in 2015 donaties ontvangen ter waarde van €44.798

2016
In 2016 is naast de gebruikelijke kritische journalistiek in blog- en boekvorm ook een eerste kritische documentaire film gesteund, die de besluitvorming rond windmolenprojecten op het platteland volgde. Verder is een kritische denktank ondersteund, en hebben een onafhankelijke interview-website en een kritische natuur- en milieuorganisatie donaties ontvangen.
Als onderdeel van de steun aan het ontwikkelen van en bekend worden van thorium MSR  energie is actief meegewerkt aan de oprichting van Stichting Thorium MSR, en is deze ook financieel ondersteund.
Veel aandacht en geld is gegaan naar het onderzoek naar de kosten van het energieakkoord en het begeleidende rapport dat het energiebeleid tot 2050 behandelt.
Ook is een internationale organisatie ondersteund die de ontwikkelingen op gebied van LENR (Low Energy Nuclear Reaction) stimuleert, en is met hen een bijeenkomst in Nederland georganiseerd.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft de stichting tot slot deelgenomen aan de Nationale Energiedialoog, door het organiseren van een kritische expert-meeting op het ministerie.

In totaal is in 2016 voor €48.385 aan donaties ontvangen.

2017
Ook in 2017 is weer een filmproject gesteund: de film “The uncertainty has settled” van linkse activist Marijn Poels. Deze laatste film ontving inmiddels de prijs voor “Beste Documentaire” op filmfestivals in Berlijn en Los Angeles.
Verder zijn vooral weer kritische journalistieke projecten ondersteund en zijn andere organisaties gesteund die binnen onze doelstellingen vallen, zoals Café Weltschmerz.
Dit jaar zijn verder meerdere goedbezochte symposia en bijeenkomsten georganiseerd over thorium gesmoltenzoutreactoren.

In totaal is in 2017 voor €37.541 aan donaties ontvangen.

2018
De grootste activiteit van het jaar was het geslaagde symposium “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?” in Nieuwspoort, met onder anderen Prof. Markus Kerber,Adriaan Schout en Derk Jan Eggink, en een vijftal Kamerleden.
Voor de promotie van thorium energie is een bijeenkomst gehouden in Delft, in de aanloop van het grote vierdaagse thorium congres in Brussel. Ook is dit congres bezocht en heeft de stichting de deelname eraan van de Stichting Thorium MSR ondersteund.
Cafe Weltschmerz is wederom een aantal malen ondersteund, als uniek platform voor kritische geluiden die in de mainstream media niet gehoord worden.
Ook dit jaar was een premiere te vieren van een door MW&B ondersteunde film van onafhankelijke kritische filmer Marijn Poels: “Paradogma”.
Tot slot zijn weer veel journalistieke initiatieven ondersteund.

In totaal is in 2018 voor €32.165,34 aan donaties ontvangen.

2019
Dit jaar stond in het teken van het uitbrengen van het rapport “De kosten van het energieakkoord”. De bijbehorende berekeningen werden een gebruiksvriendelijke spreadsheet beschikbaar gesteld, met de mogelijkheid om de hier en daar noodzakelijke inschattingen aan te passen aan de inzichten van de gebruiker. Het rapport en de spreadsheet, de video opnames van de toespraken en discussies bij de presentatie, maar ook de daarna ontsponnen discussie over de kosten van het klimaatbeleid zijn te vinden op de aparte MW&B site energietransitie.net.
Aan dit rapport was vier jaar gewerkt door een zestal experts, zowel uit kritische als uit duurzame hoek. De berekeningen waren uitgevoerd en in de spreadsheet gezet door twee in duurzame energie gespecialiseerde ingenieursbureaus
Het rapport werd, in samenwerking de met KIVI afdeling “Techniek en Maatschappij” in de volbezette grote zaal van het KIVI gebouw in Den Haag aangeboden aan Frits Bolkestein, die een indrukwekkend dankwoord uitsprak. De presentatie van het rapport leidde dezelfde middag tot ophef in de Tweede Kamer, een boze minister, en reacties in o.a. de Volkskrant.
Verder werden enige lezingen georganiseerd, waaronder met de Australische professor Peter Ridd, kenner van het Great Barrier Reef, die inzicht gaf in de huidige staat van het rif, maar daarnaast de huidige crisis in de wetenschap uiteenzette; en met de Canadese ijsberenexpert Susan Crockford, die op basis van de officiële cijfers aantoonde dat de ijsbeer in de laatste 50 jaar in aantal ongeveer verdrievoudigd is, en dus zeker niet bedreigd wordt.
Verdere bijdragen gingen vooral naar journalisten, nieuwe media en maatschappelijke organisaties, die de kritische opstelling hebben die de stichting wil versterken.

2020
Mede door Corona bestonden de eigen activiteiten dit jaar bijna uitsluitend uit de deelname aan de kernenergie discussie. Zo werden we gevraagd om als keynote speaker deel te nemen aan een symposium over kernenergie in de energietransitie, door energie-startupcentrum The Buccaneer. Ook mochten we de workshop verzorgen over de kosten van kernenergie voor het symposium over kernenergie en thorium door en voor de provinciale statenfracties van alle provincies, en mochten we ook de afsluitende presentatie houden.
Ook is door een bijdrage van de stichting een documentaire over de Atomausstieg van Duitsland mogelijk gemaakt, die in 2021 uit zal komen. De kern daarvan wordt gevormd door een rondreis langs Duitse kolen- en kerncentrales, en interviews met Duitse deskundigen.
Zo had de stichting dit jaar een duidelijke rol in de sterk oplevende belangstelling voor kernenergie, na daar al 7 jaar regelmatig veel aandacht aan besteed te hebben.
Verdere bijdragen gingen net als vorig jaar naar journalisten, nieuwe media en maatschappelijke organisaties, die de kritische opstelling hebben die de stichting wil versterken.

Officiële gegevens Stichting milieu, wetenschap en beleid

  • RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 822331767
  • Adres: Frederik Matthesstraat 30, 2613ZZ Delft
  • Voorzitter en secretaris: Theo Wolters
  • Penningmeester: Paul van den Broek
  • Bestuurslid: Henriëtte Griffioen

Statutair doel
Het bijdragen aan breed gedragen oplossingen voor complexe milieuproblemen. Hiertoe stimuleert, modereert en evalueert zij het open debat. Expertise, feitenkennis en maatschappijvisie van wetenschappers, vakdeskundigen, beleidsmakers, journalisten, politici, ondernemers, managers, studenten en scholieren worden op merites actief meegenomen. Participanten kunnen hun visie vormen, toetsen en bijstellen. Actuele thema’s worden in concrete tijdgebonden projecten vervat; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Beleid
Ten aanzien van het uitkeren van donaties aan de beoogde interne of externe doelen  kan de donateur op de overmaking of op zijn donatieformulier aangeven welke doelen en/of projecten hij wil steunen. Vervolgens toetst de stichting of dit doel/project in overeenstemming is met haar eigen beleid en missie. De stichting ziet er voorts zo goed mogelijk op toe dat de gelden besteed worden aan de doelen die bij de werving aan de donateurs zijn gecommuniceerd.

Wanneer bij de donatie voorkeuren ten aanzien van een bepaald doel vermeld worden, zal de stichting trachten hieraan te voldoen. Wanneer dit redelij­kerwijs niet mogelijk is, zal voor de donatie een zo verwant mogelijk doel worden gezocht.
Wanneer bij de donatie voorwaarden ten aanzien van een bepaald doel vermeld worden, zal de stichting trachten hieraan te voldoen. Wanneer dit redelij­kerwijs niet mogelijk is, zal de donatie worden teruggestort.

De stichting biedt haar donateurs desgewenst anonimiteit.

Beloningsbeleid
Er zijn sinds de oprichting in 2010 geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen uitgekeerd aan bestuursleden van de stichting. Statutair mogen geen uitkeringen gedaan worden aan de bestuurders.

Wel mogen volgens de statuten kosten vergoed worden, en kan besloten worden tot het toekennen van een bezoldiging.
Hiervoor bestaan echter ook voor de komende jaren geen plannen: de bestuursleden verrichten vooralsnog hun taken pro bono.